Ladda ner

Integritetsmeddelande – Sommarerbjudande

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Mobility Sweden AB, med organisationsnummer 556575-8298, och dess moderbolag Volvo Car Mobility AB, med organisationsnummer 556955-6441, båda med adress Jakobsbersgatan 17, 111 44 Stockholm (nedan kallade ”VCM”, ”vi”, ”vår” och ”oss”), kommer såsom gemensamt personuppgiftsansvariga att behandla dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen nedan. 

Syfte och rättslig grund för behandlingen

Vi kommer att behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter och eventuella andra uppgifter som du tillhandahåller oss i samband med din intresseanmälan för att nyttja vårt sommarerbjudande om att hyra ett hus på Gotland och få tillgång till en Polestar 2 och två CAKE Ösa Lite. .  

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att använda uppgifterna för att avgöra om du får möjlighet att nyttja sommarerbjudandet och, om så är fallet, kontakta dig för att ingå avtal och administrera ditt nyttjande av erbjudandet.

Utlämning/Mottagare av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra systemleverantörer för ovanstående syfte. I den mån överföring av personuppgifter sker till sådana leverantörer utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) kommer så att ske med stöd av standardavtalsklausuler antagna av EU-kommissionen. Om du väljs ut för att nyttja erbjudandet kommer vi även att dela uppgifterna med CAKE och ägaren av huset på Gotland för att de ska kunna ingå hyresavtal med dig. 

Lagringstid

Vi kommer att spara dina personuppgifter fram tills kampanjperioden för sommarerbjudandet har avslutats, dock längst under tre månader från det att uppgifterna lämnats. Om du väljs ut för att nyttja erbjudandet så kommer vi även behandla uppgifterna under din vistelse och kommer sedan arkivera de uppgifter som du anger i ditt avtal med oss som en del av vår avtalsarkivering. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

För ytterligare information rörande dina rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter och kontaktuppgifter, för att få ytterligare information eller för klagomål samt kontaktuppgifter, vänligen besök vår personuppgiftspolicy på www.m.co.